Kontakt

Międzynarodowe Stowarzyszenie «Za Suwerenność»

W dniu 19 czerwca w siedzibie Ruchu Wyzwolenia Narodowego (NOD) odbyło się spotkanie grupy roboczej poświęcone organizacji Międzynarodowego Stowarzyszenia „Za Suwerenność". Celem nowej organizacji jest wzmocnienie tożsamości narodowej państw, przeciwdziałanie niszczącej neoliberalnej globalizacji i tworzenie warunków dla sprawiedliwego, wielobiegunowego świata, który zastąpi reżim Pax Americana.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pięciu państw, a także przedstawicielNOD z Gruzji, który powitał zgromadzonych za pośrednictwem Skype.

Stronę rosyjską reprezentowało kierownictwo Ruchu Wyzwolenia Narodowego, Międzynarodowy Ruch Euroazjatycki, a także Ruch Antyglobalizacji Rosji. Węgry - delegacja partii „Jobbik" - przewodniczący partii Gabor Vona, przewodniczący sekcji międzynarodowej i deputowany węgierskiego Parlamentu Marton Dendeshi, poseł do Parlamentu Europejskiego Bela Kovacs oraz sekretarz ds. stosunków rosyjsko-węgierskich Adrienn Szaniszlo. Serbia reprezentowana była przez szefa Serbskiej Diaspory Eurazji i przewodniczącego Serbskiego Parlamentu Światowej Diaspory Dragana Stanojevića. Naowaf Ibrahim występował z ramienia Unii Syryjskich Studentów w Rosji i WNP. W spotkaniu uczestniczył również obywatel USA Andrew Korybko.

Konferencję otworzył przewodniczący sekcji międzynarodowej NOD Leonid Sawin, dziękując wszystkim uczestnikom za ich aktywne podejście i referując działania podejmowane na etapie przygotowań.

Uczestnicy otrzymali do wglądu projekt Statutu, a następnie Leonid Sawin ogłosił porządek obrad.

Koordynator NOD, poseł Dumy Yevgeny Fyodorov, który przewodniczył spotkaniu, podkreślił wyjątkowość tej historycznej chwiliw związku z koniecznością wyjścia wszystkich krajów na świecie spod dyktatu USA, co ma umożliwić im prowadzenie zrównoważonej polityki zagranicznej opartej na zasadach wolności i równości. Zaproponował także, w dalszej kolejności po rejestracji nowego związku,zorganizowanie światowego kongresunarodówna rzecz wzmocnienia tożsamości.
Gabor Vonapodkreślił wierność swojej partii ideom silnej tożsamości w opozycji do euro-atlantyzmu, który stanowi wyłącznie instrument wpływów amerykańskich w Europie. Dragan Stonjevicstwierdził z kolei, że mimo konfliktu węgiersko-serbskiegoistniejąmocne podstawy do rozpoczęcia współpracy w ramach nowej organizacji. Dodał także, że Serbowie i Węgrzy mogą dzięki temu szybciej dojść do ustanowienia konstruktywnego dialogu i porozumienia niż oficjalnymi kanałami politycznymi.

Naowaf Ibrahim zaznaczył, że w trakcie wizyt wkrajacharabskich,od Jemenu aż po Egipt, zauważyłcoraz silniejsze uznanie nowej roli Rosji. Nadmienił też, że oczekuje się tam na zmian, zwłaszcza w odniesieniu do eliminowania zależnościtych krajów od USA.

Andrew Korybko wspomniał, że w jego kraju nie wszyscy popierają politykę zagraniczną prowadzoną przez Biały Dom, a 90% Amerykanów było przeciwnych wojnie w Syrii, sprowokowanej przez rząd Obamy. Wskazał onrównież na działalność krytycznie nastawionych polityków, którzy mogą być pomocni w pracach nowej struktury międzynarodowej.

Wwyniku jednomyślnego głosowaniu podjęto decyzję opowstaniu stowarzyszenia. Postanowiono utworzyć Komitet Organizacyjny, prowadzić robocze działania na rzecz legalizacji tej organizacji i przyciągnąć nowych członków ze wszystkich kontynentów.

Kontakt

Międzynarodowe Stowarzyszenie
«Za Suwerenność»